Logo Coloprovider B.V.

1
1

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden

Voor de producten en diensten op deze website zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

1. Afname
Beschrijving van de afname.

2. Locatie
a. Coloprovider wijst klant in het Gyrocenter Datacentre aan de Gyroscoopweg 148 te Amsterdam hierna te noemen ‘Colocatieruimte’, de overeengekomen ruimte toe, rekening houdend met de groeiwensen van klant voorzover Coloprovider daar mogelijkheden voor heeft.
b. De door Coloprovider geleverde apparatuur mag alleen in de colocatie ruimte van Coloprovider gebruikt worden.

3. Verbindingen
a. De verbindingen zoals in 1.c genoemd levert klant een internetverbinding waarop Coloprovider een beschikbaarheid van 99,8% op jaarbasis kan garanderen.
b. De door de klant verbruikte bandbreedte zal worden berekend op basis van een 95 percentile meting.

4. Tarieven en betalingsvoorwaarden
a. Een maal per jaar heeft Coloprovider het recht om de tarieven te wijzigen, conform de richtlijnen van de Europese Index HICP (EU-15) Klant zal hierover minimaal 30 dagen van tevoren, schriftelijk of per e-mail, op de hoogte gesteld worden. Klant is gerechtigd de overeenkomst te beeindigen per de datum van inwerkingstreding van deze wijziging.
b. Alle op de website, in deze overeenkomst of anderzins genoemde prijzen zijn exclusief BTW
c. De betalingsverplichting van klant gaat in op de dag van het afsluiten van de overeenkomst met Coloprovider.
d. Coloprovider factureert klant voor de geleverde diensten, zoals in artikel 1 omschreven, vooraf
e. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Coloprovider aan te geven bankrekeningnummer
f. Indien klant van mening is dat de in rekening gebrachte bedragen onjuist zijn, kan klant de bezwaren binnen twee weken na de op post zegel vermelde datum, schriftelijk of per e-mail, bezwaar aantekenen. Coloprovider zal na ontvangst hiervan een onderzoek instellen en klant binnen een (1) week hierover informeren.
g. Indien klant niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichting voldoet heeft Coloprovider het recht om, na dertig dagen na factuurdatum, de vordering zonder nadere aankondiging uit handen te geven. Alle daarbij komende gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten alsmede de wettelijke rente zullen op de klant verhaald worden.
h. Coloprovider behoud zich het recht de door klant geplaatste apparatuur in beslag te nemen en tegen opbod te verkopen om de openstaande factu(u)r(en) te voldoen, mochten diverse aanmaningen en afsluiting dit niet tot gevolg gehad hebben.

5. Looptijd en beeindiging
a. Deze overeenkomst is aangegaan voor een periode van xx maanden. De overeenkomst treedt in werking x xxxx xxxx. De overeenkomst kan, na het eerste jaar, door elk der partijen met een opzegtermijn van 1 maand verbroken worden. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
b. Coloprovider behoud het recht om, in geval van niet-tijdige betaling, contractbreuk of enig andere verplichting welke door client niet nagekomen wordt, zulks ter beoordeling van Coloprovider, de betreffende server(s) uit te schakelen en/of de geleverde verbindingen te verbreken. Coloprovider kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, vergoeding voor het verlies van data, vergoeding voor indirecte schade en/of gevolgschade of vergoeding voor schade wegens gederfde omzet of winst. Indien tot uitschakeling van servers(s) en/of services wordt overgegaan zal Coloprovider klant hierover minimaal 5 werkdagen van te voren, schriftelijk of per e-mail, informeren.
c. Coloprovider heeft het recht de overeenkomst met onmiddelijke ingang te beeindigen indien:
1. Klant oneigenlijk gebruik maakt van het internet
2. Klant informatie verspreidt welke in strijd is met (inter)nationale wet-en regelgeving
3. Klant materiaal verspreidt welke kinderpornografisch, discriminerend of anderzins aanstootgevend zijn zulks ter beoordeling van Coloprovider.
4. Klant ongevraagd email verstuurt (het zogenaamde spammen). Indien Coloprovider hierover klachten ontvangt heeft Coloprovider het recht om de betreffende server(s) uit te schakelen.
5. Klant aanzet tot oproer, zeker in het geval dit aanleiding geeft tot aanvallen (o.a. floods en (d)dos-en) (van buitenaf) op het Coloprovider netwerk.
6. Klant zonder toestemming andere computers op het internet binnendringt, het ‘hacken’, waarbij klant enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.

6. Aansprakelijkheid
a. Coloprovider is bij haar werkzaamheden afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden waar Coloprovider geen of weinig invloed op kan uitoefenen. Coloprovider kan derhalve nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade voortkomend uit de relatie met Coloprovider of het verbreken ervan.
b. In het geval van toerekenbare tekortkoming van Coloprovider in de nakoming van de overeenkomst is Coloprovider slechts aansprakelijk voor de vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
c. In geval van overmacht (force majeure) is Coloprovider niet gehouden tot het doen van enige schadevergoeding. Onder overmacht te verstaan al hetgeen in de wet in de jurisprudentie worden begrepen.
d. Coloprovider is verantwoordelijk voor de verbinding tussen de servers, de switch en het internet.

7. Dienstverlening en onderhoud
a. Coloprovider zal, voor zover redelijkerwijs van haar verwacht kan worden, zich inspannen om het gebruik van haar netwerk, de servers en services in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag.
b. Klant dient een storing na constatering aan Coloprovider te melden.
c. Coloprovider zal de storing, binnen haar technische en fysieke mogelijkheden, zo snel mogelijk opheffen.
d. Het opheffen van storing(en) welke niet het gevolg zijn van nalatigheid van Coloprovider komen voor rekening van de opdrachtgever c.q. veroorzaker, voor zover deze bekend is.

8. Overige bepalingen
a. Klant verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande het copyright
b. Er mogen door opdrachtgever geen ‘private’ IP-nummers, behalve eigen IP-nummers gebruikt worden, tenzij door Coloprovider anders bepaald.
c. IP-nummer(s), welk(e) door klant in bruikleen is (zijn) blijft (blijven) eigendom van Coloprovider. Op geen enkele wijze, noch in vorm van permanent gebruik noch bij semi-permanent gebruik kan de client aanspraak maken op de IP-nummer(s)

9. Geschillenregeling en toepasselijk recht
a. De overeenkomst wordt beheerst door het Nederlandse recht.
b. Bij een geschil zullen partijen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil onderling te beslechten.
c. Algemene voorwaarden van klant c.q. derden zijn voor Coloprovider niet bindend en niet van toepassing.
d. Indien een of meerdere artikelen of onderdelen van artikelen van deze overeenkomst nietig is/zouden worden verklaard, laat dat de rechtsgeldigheid van de overige artikelen onverlet.

Powered by WHMCompleteSolution